W dokumentacja pracownicza rozporządzenie


W dokumentacja pracownicza rozporządzenie i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, także w postaci papierowej, jakim sposobem i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli złamany zostanie pokaźny bastion papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrót okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w ten sposób istotnych zmianach warto przeanalizować nowy stan prawny i przełożyć go na rzeczowe aspekty obsługi tej dokumentacji. W trakcie artykułu szczegółowo przeanalizowane zostaną reguły możliwej elektronizacji akt osobowych dodatkowo kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną także niezbędne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej zademonstrowany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym oraz w systemach klasy EZD. Poruszone będą również kwestie archiwizacji tej dokumentacji również wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Powiemy Ci co to jest 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej: a - profil pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r. b - warianty dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r. 2. Regulacje ustawowe w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą a - Kodeks pracy b - akty wykonawcze do Kodeksu pracy c - ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach razem z aktami wykonawczymi d - regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO - 3. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej a - prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej b - elektronizacja dokumentacji pracowniczej c - normy przemiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie - d - czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? e - techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania względem systemów teleinformatycznych f - czyli potrzebny jest nowy system teleinformatyczny lub wystarczy moduł w systemach klasy EZD? g - zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych h - zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej i - obowiązki informacyjne pracodawców j - reguły udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom dodatkowo osobom uprawnionym 4. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt a - system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe b - bezdziennikowy system kancelaryjny c - wykorzystanie wykazu akt (JRWA - w obsłudze spraw pracowniczych także akt osobowych d - pisma, sprawy, akta, teczki e - obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD 5. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej a - wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej b - zasady skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej c - którym dokumentom wydłuża się czas przechowywania a którym skraca i od czego to zależy d - jaki jest oddziaływanie nowych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach 6. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej dokumentacja pracownicza co obejmuje a - porządkowanie akt osobowych b - czy, kiedy i co można wyjmować dokumentacja pracownicza oddzielnie dla każdego pracownika z akt osobowych, szczególnie archiwalnych akt osobowych c - sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne d - sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

Tagi dla artykułu

dokumentacja pracownicza chomikuj, dokumentacja pracownicza co obejmuje, dokumentacja pracownicza co powinna zawierać, dokumentacja pracownicza cudzoziemca, dokumentacja pracownicza druki, ponowne zatrudnienie a dokumentacja pracownicza, rodo a dokumentacja pracownicza